top of page

VILKÅR

1. Betingelsene gjelder medlemsskap ved Bærum Taifun Kampsportklubb ,org. nr 923 805 680

 

2. Betalingsvilkår. Avgift for første måned betales ved innmelding. Det blir sendt e-post med faktura til medlemmet hver mnd. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes om dette er ønskelig, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Det påløper fakturagebyr hvis AvtaleGiro-fullmakten ikke er registrert godkjent på innsendelsesdato.

 

3. Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan klubben utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

 

4. Angrerett. Angrerettsskjema kan benyttes innen 14 dager ved kjøp av medlemskap over internett. sandvika@taifunkampsport.no. For intensiv kurs og seminarer kan man booke om deltagelse eller avbestille sin billett senest 14 dager før arrangementets dato.

5. Forlengelse. Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak

 

6. Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre enn medlemmet. Klubben kan overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjemann.

 

7. Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.

 

8. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i klubbens lokaler, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 

9. Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder for klubben. Disse finnes som oppslag ved resepsjonen i klubblokalet. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse:

 A. Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater klubblokalet. Skap åpnes hver kveld. Klubben tar ikke ansvar for innholdet i skapene.

B. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt i klubblokalet.

C. Klær og sko skal være rene D. Medlemmene har selv ansvar for å bruke tannbeskytter og annet beskyttelses utstyr.

E. Medlemmene plikter å opprettholde personlig hygiene. Negler på både hender og føtter skal til enhver tid være klipt, dette fordi lange skarpe negler kan gi skade på øyne. Smykker og piercinger skal av før trening da disse kan gi skade på øyne og kropp, samt potensielt gi infeksjoner o.l.

10. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette gir grunn for kansellering av klubbmedlemskap.

11. Prisendring. Prisen kan endres med 1 måneds varsel. Varsling skjer ved oppslag på klubbens lokaler.

 

12. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom klubbens instruktører og personale. Videre godkjennes det at oppgitt epostadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om klubben, medlemskapet og betalinger.

 

13. Endringer. Rett til forandringer ved klubbens tilbud forbeholdes.

 

14. Oppsigelse. Oppsigelse må sendes elektronisk via mail sandvika@taifunkampsport.no Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på 1 måned fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Medlemmet får trene frem til medlemskapet er avsluttet..

15. Utøvelse. Det er strengt forbudt for medlemmet å utøve/bruke øvelser og teknikker, som de har blitt undervist i, utenfor klubbsammenheng. Utøvelse av all kampsport skal BARE skje i klubbsammengheng under oppsyn av treneren(e) eller ved egentrening. Det er også strengt forbudt å vise eller lære bort teknikker til andre utenfor klubben. Overtredelse kan medføre utestengelse.

 

16. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan klubben bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe klubbmedlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

02 black background.png
bottom of page